Leverandører og forretningspartnere

Vi jobber med leverandørene og forretningspartnerne våre for å etablere gode og bærekraftige anskaffelsesordninger. Vi har tiltak for å forsikre oss om at leverandører og forretningspartnere etterlever de samme prinsippene som oss.

Retningslinjer til etiske anskaffelser

Når vi gjør anskaffelser, tar vi hensyn til sosiale innvirkninger og menneskerettigheter, miljøpåvirkninger, antibestikkelse og –korrupsjon. FNs Global Compacts ti hovedprinsipper fungerer som retningslinjer for alle forretningsaktivitetene våre. Det betyr at vi forplikter oss til å sikre at vi bare jobber med leverandører som respekterer relevante etiske føringer, og menneskerettigheter. Capgemini har definert sine egne retningslinjer for etiske anskaffelser og ønsker å utvikle langvarige, bærekraftige forhold til utvalgte leverandører. Hvis ikke leverandører etterlever de etiske retningslinjene våre, står Capgemini fri til a si opp kontrakten uten erstatning.


Våre anskaffelsesordninger innebærer å:

  • Behandle leverandører rettferdig
  • Velge tilbydere basert på verdi, kvalitet og pris
  • Sørge for forsvarlige og gjennomsiktige utvelgelsesprosesser
  • Sikre konfidensialitet hva gjelder leverandørinformasjon
  • Risikovurdering av leverandørene våre
  • Sørge for at leverandørkontakter har effektive klausuler knyttet til våre bærekraftige anskaffelsesprinsipper
  • Holde ”en armlengdes avstand” i våre forbindelser med leverandører
  • Ikke utnytte feil leverandørene våre gjør

Vi oppfordrer til mangfold og likebehandling av leverandører, vi søker etter å gi kvalifiserte småbedrifter muligheten til å ta del i vår forretningsdrift. Vi betrakter prosessen som et økosystem, med store kunder som skal drive nettopp disse mulighetene og senke terskelen for å få innpass.
 
Oppdragsgivers og leverandørers ansatte forventes å følge de samme standardene for samfunnsansvar og bærekraft som våre ansatte følger. Vi vil samtidig behandle oppdragsgivere og leverandører med samme standarder for mangfold og HMS som for våre ansatte.

Våre hovedprinsipper for bærekraftige anskaffelser

Vi forventer at våre leverandørers forhold til oss og våre kunder, partnere og andre leverandører igjen bygger på rettferdighet og etikk, og etterlever våre Hovedprinsipper for bærekraftige anskaffelser. Disse prinsippene gjelder både for leverandørers egne aktiviteter og, der det er hensiktsmessig, for forsyningskjeden nedover.

Samarbeid med forretningspartnerne våre

Vi jobber med flere forretningspartnere med prosjekter viet til samfunnsansvar og bærekraft, særlig rundt temaet grønn IT. I prosjektene jobber vi med løsninger for å redusere ITs påvirkning på miljøet gjennom energieffektivisering, datasentervirtualisering  og gjenbruk og håndtering av IT-produkter.
 

Our Core Principles of Sustainable Procurement