Verdier og etikk

I et selskap som vårt, er verdier like viktig som ansattes kompetanse for at vi skal lykkes. Capgeminis forretningsmål og felles standarder skal komme ikke bare aksjonærer og ansatte til gode, men også alle andre i verdikjeden. Vi har stor tro på at disse målene bare kan nås gjennom gjensidig respekt og samarbeid.
Syv verdier
Våre syv verdier har vært grunnleggende for Capgemini fra starten av. De påvirker hvordan vi møter kunders behov, samtidig som vi respekterer de regler og lover som gjelder i landene vi opererer i. Og de ligger til grunn for god etikk innad i Capgemini og i samarbeid med andre.
 
Ærlighet
Vi står imot uhederlig forretningsskikk som har som mål å oppnå fordeler. I tråd med dette prinsippet, har Capgemini et tydelig regelverk for kommisjoner og gaver.
 
Vågemot
Vi søker etter entreprenørånden. Vi balanserer veloverveide risikoer med  klokskap og årvåkenhet.
 
Tillit
Gjennom tillit styrker vi våre ansatte og team, og de får oppleve effekten av tiltakene og avgjørelsene sine. Tillit betyr også et åpent sinn, åpenhet og gjennomsiktighet i informasjonsflyten. Tillit ligger i hjertet av vår Collaborative Business Experience™.
 
Frihet
Frihet betyr kreativitet, innovasjon, respekt for andres meninger, og respekt for  ulike kulturer, vaner og skikker. Det er avgjørende for et selskap som er til stede i 40 land og som kan skilte med over 100 nasjonaliteter blant sine ansatte.
 
Lagånd
Lagånd med kunder, ansatte og partnere – det er evnen til å dele i både medgang og motgang.
 
Ydmykhet
Vi skal være ydmyke og respektfulle i vår tilnærming.
 
Glede
Uten glede ville det vært veldig vanskelig, om ikke umulig, å jobbe mot enhver forretningsvisjon.
 
Vi følger et etisk regelverk som tydeliggjør verdiene våre og som skal fremme god praksis.

'Code of Ethics'

Forpliktelsen vår til høye etiske standarder og verdiene våre danner grunnlaget for Capgeminis forretningsskikk. Les mer om hvordan verdiene våre og vårt etiske regelverk former vår forretningsskikk gjennom alle ledd.

code of ethics

Annen relevant informasjon